สิ้นสุดเวลาการรับสมัคร

×

คำเตือน

1. ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ
 สมัครด้วยตนเองเท่านั้น
2. การสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ
 จะสมบูรณ์เมื่อต้นสังกัดจัดส่งเอกสารใบสมัคร
 ให้กองการเจ้าหน้าที่
3. หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
 ติดต่อส่วนประเมินและทะเบียนประวัติ
 กองการเจ้าหน้าที่
 หมายเลขโทรศัพท์
 02-2258051 ต่อ 245-248
 ในวันและเวลาราชการ